Etický kodex

Níže uvedený text je výtahem nejdůležitějších informací uvedených v interní směrnici „Etický kodex (Code of Compliance) JULI Motorenwerk, s.r.o. a FUJIAN JULI Motor Co. (Ltd).

Preambule:

Jsme povinni jednat v souladu s platnými zákony ve všech a veškerých obchodních aktivitách a
zavedli jsme interní předpisy, zaměřené na dodržování těchto zákonů.

Očekáváme od všech našich zaměstnanců, že budou jednat ve shodě s platnými zákony a
interními předpisy.

Totéž očekáváme od našich obchodních partnerů. Z tohoto důvodu udržujeme obchodní
vztahy jen s těmi partnery, kteří uznávají obdobné cíle a zásady ve svých
obchodních vztazích.

Prevence korupce

Učiníme vše, abychom zabránili korupci v naší oblasti vlivů, a budeme s korupcí trvale a
účinně bojovat. To zahrnuje i vedení přesných účtů a záznamů společnosti, za
účelem dokumentace dodržování platných zákonů a předpisů.

Jednání s pracovníky státní správy

Neovlivňujeme pracovníky státní správy v souladu s ustanoveními platných zákonů a předpisů, a
to přímo ani prostřednictvím třetích stran.

Chování v obchodních transakcích

Neovlivňujeme zaměstnance jiných společností, a to přímo ani prostřednictvím třetích stran,
abychom si tak usnadnili dokončení obchodních transakcí na základě nabídek,
příslibů nebo poskytování osobních výhod, jako jsou peníze či jiné výhody,
včetně dárků a služeb pro daného zaměstnance.

Nebudeme požadovat, schvalovat a ani přijímat jakékoli osobní výhody, jako jsou peníze
či jiné výhody, včetně dárků a služeb od třetích stran, abychom realizovali
obchodní aktivity ve vztahu k třetím stranám. To nezahrnuje odpovídající dárky,
pozvání a jiné pozornosti, které jsou typické pro určitou zemi.

Náležitá péče o integritu

Budeme vybírat všechny poradce, zástupce, prodejce, zprostředkovatele a jiné
prostředníky dle náležitých kritérií a zajistíme shodu jejich jednání s tímto
kodexem, abychom zabránili korupci ze strany jakékoli zúčastněné osoby.

Podmínky zaměstnání

Snažíme se zajistit etické chování zaměstnanců tak, jak je stanoveno mezinárodními kodexy
a konvencemi o lidských právech.

Diskriminace

Nebudeme tolerovat jakoukoli diskriminaci mezi zaměstnanci kvůli rozdílnosti pohlaví,
rasového nebo etnického původu, víry nebo světového názoru, věku nebo sexuální
orientace. Zaměstnanci nebudou vystaveni sexuálnímu obtěžování ani žádným jiným
formám zastrašování. Odmítáme jakoukoli formu nucené práce. Uznáváme právo
zaměstnanců založit si své zastupující orgány či se sdružovat v odborech.
Členové orgánů, zastupující zaměstnance nebo odborů, nebudou znevýhodňováni ani
propouštěni, aniž by k tomu byl platný zákonný důvod.

Dětská práce

Budeme dodržovat platné konvence Organizace spojených národů, týkající se dětských
práv. Pokud národní předpisy obsahují přísnější ustanovení, bude pro nás
přednostní dodržování těchto přísnějších ustanovení.

Zdraví a bezpečnost

Dodržujeme
platné zákony, předpisy a nařízení, abychom zajistili bezpečné a zdravé
pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Budeme tyto skutečnosti monitorovat
formou pravidelných kontrol a hodnocení zdravotních a bezpečnostních podmínek v
naší společnosti.

Antimonopolní zákony a volná soutěž

Souhlasíme s tím, že budeme dodržovat zásady svobodné a spravedlivé konkurence a budeme tedy
dodržovat veškerá platná ustanovení antimonopolních a dalších zákonů, předpisů
a právních ustanovení dané země, stejně tak jako všechny relevantní mezinárodní
předpisy. Nejsme účastníky jakékoli dohody s konkurenty, která by porušovala
ustanovení antimonopolního zákona. Nevyměňujeme si citlivé informace a
neporušujeme tak ustanovení antimonopolních zákonů a stejně tak nezneužíváme
dominantní pozici na trhu, kterou bychom mohli mít.

Ochrana a důvěrnost dat

Praní peněz

Souhlasíme, že budeme dodržovat všechny platné zákony, vztahující se k ochraně osobních
údajů (především zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků). Diskrétnost je
vždy povinná pro veškeré závazky, vyplývající ze smluv s mateřskými
společnostmi a s našimi obchodními partnery.

Budeme v naší společnosti využívat vhodná organizační opatření, abychom znemožnili praní

peněz.

Životní prostředí

Budeme dodržovat všechny odpovídající platné předpisy, ustanovení a zákony o životním
prostředí. Budeme se snažit vyhodnotit a minimalizovat negativní vlivy na
životní prostředí a optimálně využívat přírodní zdroje. Budeme systematicky a
trvale hodnotit a zlepšovat své výkony v této oblasti. Budeme zkvalitňovat
informovanost zaměstnanců formou vhodných školení a programů.

JULI Compliance-Officers

Pavel Rieder
JULI Motorenwerk, s.r.o.
Modřická 65
664 48 Moravany
Czech Republic

Todd Luo
FUJIAN JULI Motor Co. Ltd.
Timber Processing Zone, XIUYU District
Fujian Province
China