Životní prostředí

Systém managementu životního prostředí v JULI Motorenwerk, s.r.o. je založen a řízen podle normy ISO 14001:2015. Naše výrobky jsou navrhovány tak, aby v nich nebyly použity zdraví škodlivé látky a nevzniklo nebezpečí zhoršení stavu životního prostředí u konečných uživatelů našich výrobků.

V tomto ohledu odpovídají naše výrobky směrnicím Evropského parlamentu a Rady ROHS 2002/95/ES a 2011/65/EU a Nařízení vlády 481/2012 Sb.

Jedním ze základních přístupů k návrhu nových elektrických strojů a pohonů je hledisko maximalizace jejich účinnosti a tím i minimalizace spotřeby elektrické energie potřebné pro jejich provoz. Všechny naše produkty jsou navrhovány pro dlouhou životnost  (motory typicky 20.000 h) a byly v maximálně možné míře recyklovatelné. Se stejnou filosofií přistupujeme i k výběru našich dodavatelů. Při výrobě je minimalizován výskyt lidskému zdraví nebezpečných látek na nenahraditelné nezbytné minimum, např. lepidla pro fixaci permanentních magnetů. Všechny naše výrobky jsou impregnovány bezpečným epoxidovým lakem, kdy nedochází k úniku těkavých látek do ovzduší ani při jeho zpracování.

Při ochraně životního prostředí se v JULI Motorenwerk řídíme principem neustálého zlepšování. Dbáme o to, aby nedocházelo k únikům škodlivých látek do všech složek životního prostředí. Všechny použitelné materiály jsou recyklovány a nepoužitelné odvezeny k likvidaci ekologickou cestou.

Nevýrobní prostory podniku jsou osázeny množstvím stromů a keřů, které zlepšují nejen vzhled okolí, ale slouží i jako hnízdiště řady druhů zpěvného ptactva.